Հ. 180 հիմնական դպրոցի դրամական միջոցների հոսքերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի դրամական միջոցների հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ/ երկրորդ եռամսյակ/

Հ. 180 հիմնական դպրոցի դրամական միջոցների հոսքերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի դրամական միջոցների հոսքերի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ/ երկրորդ եռամսյակ/

Read more

Հ. 180 հիմնական դպրոցի եկամուտների ու ծախսերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի կատարողականի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ / առաջին եռամսյակ/

Հ. 180 հիմնական դպրոցի եկամուտների ու ծախսերի հաստատված նախահաշվի և փաստացի կատարողականի համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ / առաջին եռամսյակ/

Read more

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք «Երևանի հ 180 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի “2017թ. փաստացի և 2018թ. նախատեսվող դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվների համեմատական ցուցանիշների վերաբերյալ”

 հազ. դրամ հ/հ Հոդվածի անվանումը Հաշվետու ժամանակաշրջանի նախատեսվող դրամական հոսքերի նախահաշիվ I Դրամական միջոցների ազատ մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին 14899.0

Read more

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ «Երևանի հ 180 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 2018թ. եկամուտների ու ծախսերի

Գումար /հազ.դրամ/ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, այդ թվում՝ Սուբսիդիայից, որից՝ 111527.5 ներառական կրթությունից 9434.0 դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցումից 196.7 Ուսումնական պրակտիկայից 34.5 Վարձակալությունից 35.0

Read more